فرهنگ سازمانی

اگر علاقه مند به کار در شرکت صادق هستید بهتر است ابتدا فرهنگ آن را بشناسید و بدانید کدام ارزش ها در شرکت اهمیت دارند. اعتماد ، سنگ بنای هر فرهنگی است که موجب پیشرفت و شکوفا شدن آن است ، ونیز صداقت وتواضع ، که مهم ترین ارزش ها درشرکت صادق می باشند . در اینجا کارکنان مسئو لیت ها را براساس احترام به یکدیگربرعهده می گیرند. توجه به یکدیگرمنجربه اعتمادسازی و کار تیمی می شود. شرکت صادق به دنبال افرادی نیست که تنها می خواهند کار را به اتمام برسانند. این شرکت افرادی را جستجو می کند که با هم همکاری کنند تا برای همکاران خود موفقیت و برای جامعه سلامت را تامین کنند.

مدیران شرکت به مثابه رهبر به کارمندان خود این اطمینان را می دهند که برای تبدیل شدن به بهترین سازمان ممکن ، به کمک آنها نیاز دارند . آنها به کارمندان خود برای مشارکت در طراحی شغل اختیارات می دهند . همچنین تعامل بین کارمندان را تسهیل می نمایند تا تمامی کارکنان بتوانند از یکدیگر یاد بگیرند و دانش و مهارت خود را توسعه دهند.

کار کردن بر روی پروژه هایی که تأثیری واقعی بر کل شرکت دارند برای کل سازمان اهمیت بسزایی دارد . در شرکت صادق فرصت های زیادی برای رشد در موقعیت های شغلی و همچنین چرخش شغلی وجود دارد. این امر اجازه می دهد تا به ایده های جدید از طریق سازمان پرداخته شود ، به صورتی که برند های قدیمی ترنیز به مانند یک استارتاپ منعطف و سازگار باشند.

در ذیل نتیجه آخرین بررسی و بازخورد کارکنان را مشاهده می کنید.

بازخورد کارکنان
90٪ از كاركنان سازمان به اهداف شركت صادق اعتقاد دارند.
90٪ از کارکنان ازارزشهایی که شرکت به آنها احترام می گذارد حمایت می کنند.
93٪ ازکارمندان به محصولاتی که شرکت ارائه می دهد ، اعتماد دارند.
87٪ از كاركنان موافق هستند كه شركت صادق محیط كار حرفه ای دارد.

  • اعتقاد به اهداف شرکت
  • احترام به ارزشهای شرکت
  • اعتماد به محصولات شرکت
  • محیط کار حرفه‌ای

فرم استخدام

جهت استخدام فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

1 اطلاعات کلی
2 تحصیلات و مهارت‌ها
3 اطلاعات شغلی
  • لطفا سوابق کیفری و یا بیماری‌های خود را وارد نمایید

  • مشخصات افراد تحت تکفل

  • نسبتنام و نام خانوادگیتحصیلاتشغل 
  • دو نفر از بستگان، آشنایان یا معرف

  • نام و نام خانوادگینسبتشغلتلفننشانی